AKTUALIZACJA z 4.06.2020 r. - od 8 czerwca zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

2020.03.20

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji zmiany zapisów IRiESD wynikają z między innymi z konieczności dostosowania tego dokumentu:

  • do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 18 lutego 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.8.2019.PSt. Zmiany IRiESP zostały wprowadzone Kartą aktualizacji nr CO/3/2019 IRiESP – Część ogólna, Kartą aktualizacji nr CK/8/2019 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz Kartą aktualizacji nr CB/25/2019 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
  • do zatwierdzonych przez Prezesa URE decyzją z dnia 5 marca 2020 r. znak: DRR.WRE.744.35.2019.PSt „Warunków dotyczących bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” (dalej „Warunki dotyczące bilansowania” lub „WDB”). Warunki dotyczące bilansowania zostały opracowane przez PSE S.A. i wchodzą w życie z dniem 7 kwietnia 2020 r. WDB w znacznej części zastępują postanowienia IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
  • do innych regulacji prawnych.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 22/B/12/2020 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 3.04.2020 r. włącznie.
Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Dokumenty do pobrania

Karta aktualizacji IRiESD 22/B/12/2020
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do karty nr 22/B/12/2020
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >