/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 17/B/9/2018

Raport OSD z konsultacji treści Karty aktualizacji nr 17/B/9/2018

Data dodania: 30.08.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2018 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez innogy Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 17/B/9/2018 wraz z raportem z konsultacji.

Raport z konsultacji i Karta aktualizacji nr 17/B/9/2018
[plik PDF 4.77 MB] Pobierz >

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Data dodania: 09.05.2018

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Planowane zmiany IRiESD są efektem rozmów prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwo Obrotu Energią i Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Zmiany mają za zadanie w szczególności doprecyzowanie dotychczasowych zapisów IRiESD.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że proces konsultacji będzie trwał 4 tygodnie (zamiast minimalnych 2 tygodni wynikających z ustawy Prawo energetyczne), a w trakcie trwania konsultacji zostaną zorganizowane przez PTPiREE warsztaty dla użytkowników systemu, w trakcie których zostaną omówione planowane zmiany IRiESD.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 17/B/9/2018 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 6 czerwca 2018 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza.

Projekt karty aktualizacji IRiESD 17/B/9/2018
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do karty nr 17/B/9/2018
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >