/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 18/B/10/2018

Karta aktualizacji IRiESD nr 18/B/10/2018

Data dodania: 16.01.2019

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.22.2018.PSt z dnia 3 stycznia 2019 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 18/B/10/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD dotyczy usług DSR i obejmuje:

  • modyfikacje procesu certyfikowania Obiektów Redukcji (ORed) na potrzeby świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP;
  • nowy program w ramach usługi DSR - Programu Bieżącego Uproszczonego, w którym przedmiotem rozliczeń jest wykorzystanie rezerwy interwencyjnej, analogicznie jak w Programie Bieżącym. 

Zgodnie z postanowieniami Karty aktualizacji regulacyjne usługi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej w ramach usługi DSR, będą mogły być świadczone przez sterowane odbiory energii w ramach trzech dedykowanych tej usłudze programów tj. Programu Gwarantowanego, Programu Bieżącego i ww. Programu Bieżącego Uproszczonego.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 18/B/10/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 14 stycznia 2019 roku.

Karta aktualizacji IRiESD nr 18/B/10/2018
[plik PDF 0.61 MB] Pobierz >

Raport OSD z konsultacji treści Karty aktualizacji nr 18/B/10/2018

Data dodania: 19.12.2018

Uprzejmie informujemy, że do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez innogy Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 18/B/10/2018 wraz z raportem z konsultacji.

Raport z konsultacji do Karty aktualizacji nr 18/B/10/2018
[plik PDF 0.70 MB] Pobierz >

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Data dodania: 09.11.2018

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 18/B/10/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA IRiESD) wynikają ze zmian IRiESP zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22.10.2018 r. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/19/2018).

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 18/B/10/2018 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 23 listopada 2018 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza.

Projekt karty aktualizacji IRiESD 18/B/10/2018
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do karty nr 18/B/10/2018
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >