/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 9/B/5/2016

Karta aktualizacji IRiESD nr 9/B/5/2016

Data dodania: 28.10.2016

Zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRD.4321.2.1.2016.MKo4 z dnia 20 października 2016 r. została zatwierdzona karta aktualizacji nr 9/B/5/2016 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Niniejsza karta aktualizacji zmienia części IRIESD pt. „Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi” w zakresie:

  1. umożliwienia łącznego albo rozdzielnego bilansowanie danego punktu PPE w danym kierunku przepływu energii elektrycznej,
  2. poprawy omyłek powstałych w procesie aktualizacji karty nr 6/B/4/2015,
  3. doprecyzowania momentu rozpoczęcia obowiązywania umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej,
  4. uporządkowania kwestii składania przez Sprzedawców oświadczeń woli w imieniu i na rzecz tego URDO,
  5. usprawnienia procesu zawierania umów o świadczenie dystrybucji umożliwiając dokonywanie przez Sprzedawców stosownych powiadomień poprzez dedykowany system informatyczny,
  6. udostępniania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych dla OSDn,
  7. ujednolicenie terminów zgłaszania przez sprzedawców informacji o dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej,
  8. zawartości formularza powiadomienia OSDp przez sprzedawcę o zawartej umowie sprzedaży lub umowie kompleksowej.


Zgodnie z powyższą decyzją niniejsza karta aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 listopada 2016 r.

Karta aktualizacji IRiESD nr 9/B/5/2016
[plik PDF 1.24 MB] Pobierz >

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Data dodania: 04.07.2016

Uprzejmie informujemy, że RWE Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.

Planowane zmiany dotyczą następujących rozdziałów części IRIESD pt. „Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi”:

· „A.3.  Zasady konfiguracji podmiotowej i obiektowej rynku detalicznego oraz nadawania kodów identyfikacyjnych”,
· „A.5.  Zasady konfiguracji podmiotowej i obiektowej rynku detalicznego oraz nadawania kodów identyfikacyjnych”,
· „A.7.  Zasady świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej dla URD w gospodarstwach domowych którzy mają zawarte umowy kompleksowe”,
· „A.8.  Zasady rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla URD, którzy mają zawarte umowy dystrybucji”,
· „A.9.  Zasady wymiany informacji”,
· „B.     Zasady zawierania umów dystrybucji z URD”,
· „C.1   Wyznaczanie oraz przekazywanie danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych”,
· „D.1.  Wymagania ogólne”,
· „F.1.  Ogólne zasady powiadamiania”,
· „Załącznik nr 2”.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 9/B/5/2016 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 18.07.2016 r. na załączonym formularzu,

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać droga elektroniczną na adres: iriesd@rwe.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Karta aktualizacji nr 9/B/5/2016 - projekt
[plik PDF 0.12 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do karty nr 9/B/5/2016
[plik DOC 0.30 MB] Pobierz >