Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Projektowanie i Wykonawstwo  /  Uzgadnianie projektów  /  Projekty przyłączy elektroenergetycznych

Projekty przyłączy elektroenergetycznych

Zgodnie z obowiązującymi procedurami innogy Stoen Operator Sp. z o.o. wszystkie projekty budowlano-wykonawcze dotyczące naszej sieci (projekty przyłączeniowe, usunięcia kolizji, zabezpieczeń kabli, budowy, rozbudowy, przebudowy sieci elektroenergetycznej) powinny zostać uzgodnione w Pracowni Projektowej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Uzgodnienie projektu  - co należy przygotować?

 1. Wniosek o uzgodnienie projektu w Pracowni Projektowej innogy Stoen Operator Sp. z o.o., który znajdziesz tutaj;
 2. 3 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego;
 3. 4 egzemplarze oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowalne (2 egzemplarze oświadczenia przed złożeniem projektu do uzgodnienia w Pracowni Projektowej powinny zostać zweryfikowane i podpisane przez wydział Nieruchomości);
 4. Zamówienie wykonania prac projektowych.

UWAGA!
W przypadku błędnie sporządzonej dokumentacji projektowej drugie i kolejne sprawdzenie projektu przez Pracownię Projektową innogy Stoen Operator jest odpłatne i wynosi 150 zł.
W przypadku usunięcia drobnych błędów lub uzupełnienia braków w dokumentacji projektowej w ciągu 24 h od otrzymania informacji od osoby uzgadniającej projekt kary nie są naliczane.

Gdzie mam się zgłosić?

Dokumenty dostarcz do Biura Projektowego innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18 w Warszawie – w recepcji budynku poproś o kontakt z pracownikiem Biura Projektowego.

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Inwestycje Sieciowe SN i nN – Pracownia Projektowa
tel. (22) 821 56 21
uzgadnianie.projektow@innogy.com

Odbiór usługi geodezyjnej  - częściowe odebranie zamówienia realizowanego na podstawie umowy ramowej

Po uzyskaniu tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością na cele budowalne dla terenów prywatnych biorących udział w inwestycji możesz przekazać do innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Protokół odbioru usługi geodezyjnej wg wzoru innogy Stoen Operator znajdziesz tutaj.

Ta procedura umożliwia wystawienie faktury za wykonanie usługi geodezyjnej nawet na kilka miesięcy przed realizacją całego zadania.

Gdzie mam się zgłosić?

Dokumenty dostarcz do Biura Projektowego innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18 w Warszawie – w recepcji budynku poproś o kontakt z pracownikiem Biura Projektowego.

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Inwestycje Sieciowe SN i nN – Pracownia Projektowa
tel. (22) 821 56 21
uzgadnianie.projektow@innogy.com

Po uzyskaniu uzgodnienia projektu oraz jeśli jest to konieczne, po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub wykonaniu zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowalnych, skompletowaną dokumentację projektową należy przekazać protokołem, który znajdziesz tutaj.

Co należy przygotować?

Protokół odbioru zamówienia wg wzoru innogy Stoen Operator, potwierdzający dostarczenie następujących pozycji (liczby podane są w protokole):

 1. Uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej na płycie CD (przynajmniej 2 egz. dokumentacji powinny stanowić egzemplarze oryginalnie uzgodnione przez innogy Stoen Operator);
 2. Dokumentacja prawna (w tym prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót);
 3. Projekt Organizacji Ruchu lub oświadczenie o niewymagalności opracowywania POR-u;
 4. Kosztorys inwestorski (jeśli potrzebny np. w przypadku projektów użyczonych) lub przedmiar robót;
 5. Oświadczenie projektanta dotyczące wykonanego projektu ;
 6. Wszystkie opinie oświadczenia oraz uzgodnienia branżowe stanowiące integralną część uzgodnionego  projektu budowlano-wykonawczego.

UWAGA!
Całą dokumentację należy przekazać w teczce lub pudełku z opisanym adresem inwestycji oraz danymi firmy projektowej.
Dla dokumentacji prawnej minimum 1 egzemplarz dokumentu musi być w oryginale.

Gdzie mam się zgłosić?

Dokumenty dostarcz do Biura Projektowego innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18 w Warszawie – w recepcji budynku poproś o kontakt z pracownikiem Biura Projektowego.

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Inwestycje Sieciowe SN i nN – Pracownia Projektowa
tel. (22) 821 56 21
uzgadnianie.projektow@innogy.com

Wymagania dotyczące zawartości oraz formy dokumentacji projektowej

W celu poprawy jakości dokumentacji projektowej oraz usprawniania procesu uzgadniania dokumentacji projektowej, innogy Stoen Operator Sp. z o.o. wprowadził wytyczne dotyczące zawartości i formy dokumentacji projektowej.

Poniżej znajdują się podstawowe wymagania dotyczące zawartości oraz formy dokumentacji projektowej dla projektów przyłączy elektroenergetycznych.1. Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa (sporządzany zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego    

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Podstawa opracowania    
2.2. Zakres projektu    
2.3. Dane elektryczne    
2.4. Zasilanie    
2.5. Demontaże    
2.6. Linie kablowe niskiego/Średniego napięcia (sposób układania linii kablowych)
2.7. Ochrona od porażeń elektrycznych.    
2.8. Uwagi końcowe    

3. OBLICZENIA    

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (należy dokonać podziału na zasilanie podstawowe i rezerwowe )
4a. demontaże

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA    

6.  RYSUNKI
Rys. 1 – Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 – Plan sytuacyjny
Rys. 3  – Nawierzchnie   (opcjonalnie PZT może przedstawiać również nawierzchnie, jeżeli nie powoduje to pogorszenia jakości rysunku)
Rys. 4 – Schemat zasilania
Inne potrzebne rysunki związane z realizowanym zadaniem (np. rozdzielnice, słupy, itd.)
Karta katalogowa złącza/ węzła SN/ Stacji słupowej, itd.
Zdjęcia przedstawiające wyposażenie istniejących złączy i stacji transformatorowych (zdjęcia są wykonywane przez innogy Stoen Operator na podstawie zapytania mailowego kierowanego przez Projektanta do Opiekuna Inwestycji)

7.  ZAŁĄCZNIKI
Zmiana(y) / aneks(y) do warunków przyłączenia
Warunki przyłączenia
Aneks(y) do umowy przyłączeniowej
Umowa przyłączeniowa
Inwentaryzacja urządzeń innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Oświadczenie klienta o usytuowaniu szafki złączowej i licznikowej z załącznikiem graficznym/mapowym
Protokół z Narady Koordynacyjnej z załącznikiem mapowym / Mapa do celów projektowych z trasą przyłącza
Wykaz właścicieli i władających (wyciąg z ewidencji gruntów z załącznikiem graficznym - mapą podziałową)
Decyzja nr ……………………………………………………………………..
Umowa o udostępnieniu nieruchomości pod inwestycję liniową Nr ………………….
Akt notarialny Rep A Nr …………………………………………………..
Opinie ….
Uzgodnienia branżowe
Inne niezbędne załączniki wynikające z zakresu inwestycji, decyzji i uzgodnień branżowych (porozumienia z gwarantem, warunki odtworzenia nawierzchni, itd.)
Oświadczenie projektanta dotyczące wykonanego projektu
Kserokopia uprawnień projektanta
Zaświadczenie o przynależności projektanta do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

innogy Stoen Operator dopuszcza sporządzanie projektów bez wykonywania uzgodnienia trasy przyłącza na Naradzie Koordynacyjnej pod następującymi warunkami:

 • zaakceptowaniu trasy przyłącza przez pracownika NI-NP reprezentującego iSO na Naradach Koordynacyjnych.
 • Uzyskaniu zgody na niewykonywanie uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej od Kierownika Biura Projektowego

Trasa przyłącza powinna zostać wrysowana na mapę do celów projektowych
i przygotowana zgodnie z wytycznymi BGiK - identycznie, jak w przypadku składania projektu do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej.

 • Schemat powinien przedstawiać sposób realizacji zasilania obiektu zaprojektowany zgodnie z warunkami przyłączenia, obliczeniami oraz przyjętymi rozwiązaniami technicznymi.
 • W przypadku projektowania złączy i rozdzielnic na schemacie powinna być informacja o ich projektowanym wyposażeniu
 • W zależności od sytuacji, na schemacie powinien być podany typ i adres projektowanych i istniejących złączy/stacji transformatorowej/słupa linii napowietrznej, rodzaje i kierunki linii kablowych i napowietrznych, opis projektowanych linii kablowych i napowietrznych, wartość zabezpieczeń, powinna być zawarta informacja o konieczności doposażania istniejących rozdzielnic i złączy, wartość mocy przyłączeniowej dla poszczególnych odbiorców (przykładowy schemat).

Dokumenty do pobrania

Rys. 1. Przykład rysunku „Schemat”

 • Plan sytuacyjny powinien przedstawiać szczegółowe rozwiązania projektowe
 • Dla szczegółów niewidocznych w skali 1:500 powinien posiadać wyniesienie
 • Plan sytuacyjny powinien zawierać tabelę z wykazem projektowanych urządzeń:
Uwaga. Przy dużej ilości pozycji tabelę należy zamieścić poza rysunkiem.

Dokumenty do pobrania

Rys. 2. Przykład rysunku „Plan sytuacyjny”

 • Projekt zagospodarowania powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami rozporządzenia sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz ustawą Prawo budowlane
 • Powinien przedstawiać trasę/miejsce usytuowania i rodzaj projektowanych urządzeń
 • Powinien zawierać nazwy ulic, numery działek oraz numery obrębów ewidencyjnych
 • W przypadku realizacji inwestycji na terenie, na którym budynkom nie nadano jeszcze numerów policyjnych, na „Projekt zagospodarowania terenu” należy zamieścić informację w formie graficznej przedstawiającą lokalizację danej inwestycji.


Dokumenty do pobrania

Rys. 3. Przykład rysunku „Projekt zagospodarowania terenu”

 • Na rysunku powinny być wrysowane aktualne nawierzchnie, które znajdują się na trasie/w miejscu projektowanych urządzeń
 • Dopuszcza się przedstawienie nawierzchni na rysunku „Projekt zagospodarowania terenu”, o ile nie wpłynie to negatywnie na czytelność rysunku


Dokumenty do pobrania

Rys. 4. Przykładowy fragment rysunku „Nawierzchnie”