Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną

Lista przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną - GUD

Poniżej przedstawiamy listę Przedsiębiorstw Obrotu Energią Elektryczną upoważnionych na mocy Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD) do świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
(w kolejności podpisywania GUD)

 • Lista przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną - GUD

  PDF[plik PDF91 KB]pobierz>

 

Generalna umowa dystrybucji

 • Generalna umowa dystrybucji o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (sprzedawca dla odbiorców grafikowych i profilowanych)

  PDF[plik PDF0.2 MB]pobierz>

 • Załącznik nr 1 - Zgłoszenie rozwiązania umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a URD. Zgłoszenie do OSD wniosku o założenie konta umożliwiającego dostęp do danych pomiarowych

  PDF[plik PDF111 KB]pobierz>

 • Zgłoszenie ustanowienia/zmiany POB

  PDF[plik PDF0.7 MB]pobierz>

 • Załącznik nr 2 - Wniosek o wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej dla URD zgłaszany przez sprzedawcę do OSD

  PDF[plik PDF0.2 MB]pobierz>

 • Załącznik nr 3 - Wykaz osób upoważnionych do wymiany informacji pomiędzy Stronami niniejsze Umowy. Kody sprzedawcy, kody OSD

  PDF[plik PDF121 KB]pobierz>

 

Lista Przedsiębiorstw Obrotu Energią Elektryczną - GUDk

Poniżej przedstawiamy listę Przedsiębiorstw Obrotu Energią Elektryczną upoważnionych na mocy Generalnej Umowy Dystrybucyjnej kompleksowej (GUD-k) do świadczenia usługi kompleksowej na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
(w kolejności podpisywania GUD-k)

 • Lista przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną - GUDk

  PDF[plik PDF52 KB]pobierz>

 

Generalna umowa dystrybucji dla usługi kompleksowej

 • Generalna umowa dystrybucji dla usługi kompleksowej

  PDF[plik PDF0.3 MB]pobierz>

 • Załącznik nr 1 - Zasady i warunki świadczenia usług dystrybucji URD przyłączonym do sieci OSD

  PDF[plik PDF0.4 MB]pobierz>

 • Załącznik nr 2 - Zasady i procedury powiadamiania OSD o zawartych przez sprzedawcę umowach kompleksowych oraz ich modyfikacji

  PDF[plik PDF110 KB]pobierz>

 • Załącznik nr 3 - Zasady i procedury ustanawiania, uzupełniania lub odnawiania zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę na rzecz OSD

  PDF[plik PDF149 KB]pobierz>

 • Załącznik nr 4 - Zasady i warunki świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej dla URD typu gospodarstwa domowe. Zawiadomienie Sprzedawcy o rozpoczęciu sprzedaży rezerwowej

  PDF[plik PDF0.2 MB]pobierz>

 • Załącznik nr 5 - Dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez Strony do realizacji przedmiotu Umowy

  PDF[plik PDF144 KB]pobierz>

 • Załącznik nr 6 - Wzór wniosku o wstrzymanie/wznowienie dostarczania energii elektrycznej

  PDF[plik PDF148 KB]pobierz>

 • Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o założenie konta umożliwiającego dostęp do systemu zmiany sprzedawcy/danych pomiarowych. Wzór wniosku ustanowienia/zmiany POB

  PDF[plik PDF111 KB]pobierz>

 • Zgłoszenie ustanowienia/zmiany POB

  PDF[plik PDF0.7 MB]pobierz>

 • Załącznik nr 8 - Aktualne na dzień podpisania umowy odpisy z krajowego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo każdej ze stron o ile jest wymagane

  PDF[plik PDF70 KB]pobierz>

 

Wzory gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie umowy GUDk

Poniżej przedstawiamy wzory gwarancji (bankowej i ubezpieczeniowej) zabezpieczających realizację płatności wynikających z Generalnej Umowy Dystrybucyjnej kompleksowej (GUD-k) na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

 • Wzór gwarancji bankowej

  PDF[plik PDF57 KB]pobierz>

 • Wzór gwarancji ubezpieczeniowej

  PDF[plik PDF61 KB]pobierz>

 

Lista instytucji finansowych, których zabezpieczenia są akceptowane przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

 • Lista instytucji finansowych

  PDF[plik PDF49 KB]pobierz>