Kodeksy sieci i rynkowe

Data dodania:  2017/12/19

Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania

W dniu 28 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: „EB GL”, od angielskiej nazwy kodeksu – Electricity Balancing Guideline), które obowiązują od 18 grudnia 2017 r.
Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&from=EN

Wytyczne EB GL stanowią jeden z aktów z grupy wytycznych i kodeksów sieci, opracowywanych w ramach wdrożenia tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz.U. UE L 211/15), mającego na celu dostarczenie zharmonizowanego zbioru zasad funkcjonowania sektora gazu i energii elektrycznej w Europie.

Wytyczne EB GL to wytyczne rynkowe określające zasady działania rynków bilansujących, tzn. rynków, które operatorzy systemów przesyłowych (OSP) wykorzystują do pozyskiwania energii i mocy bilansującej, aby utrzymać system w równowadze w czasie rzeczywistym. Przepisy zawarte w wytycznych dotyczą OSP, OSD, dostawców usług bilansujących oraz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie. Zgodnie z Rozporządzeniem, OSD będą pełnili funkcje wspierające w implementacji tego aktu. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie możliwości handlu transgranicznego energią bilansującą w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz poprawę efektywności rynków bilansujących w Europie.

Informacje związane z procesem wdrażania wytycznych EB GL będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej: https://www.pse.pl/eb-gl

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wdrażaniem zapisów Kodeksów z obszaru rynkowego znajdują się na stronie internetowej OSP: https://www.pse.pl/obszar-rynkowy

 

Data dodania:  2017/06/07

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: „NC RfG”). Wersja elektroniczna ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=PL
 
Zgodnie z art. 7 ust. 4 NC RfG, właściwy operator systemu zobowiązany jest do opracowania propozycji tzw. wymogów ogólnego stosowania dla jednostek wytwórczych w terminie do dwóch lat od daty wejścia w życie NC RfG, tj. do 17 maja 2018 r. oraz ich przedstawienia do zatwierdzenia krajowemu organowi regulacyjnemu, lub innemu podmiotowi wskazanemu przez kraj członkowski, jeżeli kraj tak postanowi.
 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 NC RfG określone w tej regulacji zapisy i wymagania dotyczące przyłączenia do sieci (w tym określone przez operatorów wymogi ogólnego stosowania) dotyczyć będą, co do zasady, nowych jednostek wytwórczych. Istniejące jednostki wytwórcze nie będą podlegały wymogom NC RfG, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 4. ust. 1 pkt a) NC RfG, dotyczących modernizacji lub wymiany urządzeń, mających wpływ na zdolności techniczne jednostki wytwórczej.
 
Jednocześnie w art. 4. ust. 2 NC RfG zdefiniowano, które jednostki wytwórcze uznaje się za jednostki istniejące. Są to jednostki przyłączone do systemu do dnia wejścia w życie NC RfG, lub jednostki nieprzyłączone, ale w odniesieniu do których właściciel zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu podstawowej instalacji wytwórczej w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC RfG tj. do 17 maja 2018 r. oraz jednocześnie w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie NC RfG tj. do 17 listopada 2018 r. powiadomił właściwego operatora systemu i właściwego OSP o zawarciu takiej umowy. Tylko w takim przypadku jednostka wytwórcza będzie mogła zostać uznana za istniejącą (i tym samym w odniesieniu do której nie będą stosowane zapisy i wymagania określone w NC RfG).
 
Zwracamy jednocześnie uwagę, iż wymagania jakie należy zastosować w odniesieniu do jednostek wytwórczych, które zostaną przyłączone do sieci w powyższych terminach, będą uzależnione od przedłożenia przez Państwa do innogy Stoen Operator Sp. z o.o.  (Dział: Usługi Dystrybucyjne, ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa) oraz do PSE S.A. w terminie do 17 listopada 2018 r. stosownego powiadomienia, o którym mowa powyżej, zawierającego co najmniej tytuł umowy, datę jej podpisania, datę wejścia w życie oraz specyfikację podstawowej instalacji wytwórczej, która ma zostać zbudowana, zmontowana lub zakupiona.
 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mailowy na adres poczty elektronicznej: info_operator@innogy.com