Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

2021.08.03

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator.

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji zmiany zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD") wynikają z:

  1. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 110 z późn. zmianami),
  2. ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495),
  3. ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2020 r., poz. 247 z późn. zmianami),
  4. nowelizacji zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowisk z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2020 r., poz 2026),
  5. aktualizacji przez PSE SA „Warunków dotyczących bilansowania” zatwierdzonych decyzją Prezesa URE o znaku DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r., wraz ze Zmianami nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania z dnia 20 listopada 2020 r. zatwierdzonymi decyzją Prezesa URE o znaku DRR.WRE.744.22.2020.ŁW z dnia 1 grudnia 2020 r.

oraz korekt redakcyjnych w tym m.in. aktualizacji numeracji publikatorów aktów prawnych.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 27/B/15/2021 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 03 września 2021 r.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Dokumenty do pobrania

Projekt Karty aktualizacji nr 27/B/15/2021
[plik PDF 0.35 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 27/B/15/2021
[plik DOC 0.06 MB] Pobierz >