Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 4/B/2/2014

Karta aktualizacji IRiESD nr 4/B/2/2014

Data dodania: 30.12.2014

Zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-10(2)/2014/MKo4 z dnia 24 grudnia 2014 r. została zatwierdzona karta aktualizacji nr 4/B/2/2014 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Niniejsza karta aktualizacji wprowadza nowy adres, na który należy wysyłać reklamacje pisemne.
Zgodnie z powyższą decyzją powyższa karta aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 stycznia 2015 r.

Karta aktualizacji nr 4/B/2/2014
[plik PDF 0.60 MB] Pobierz >

Raport OSD z konsultacji treści karty aktualizacji 4/B/2/2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 grudnia 2014 r. do Urzędu Regulacji Energetyki zostały przekazane przez RWE Stoen Operator Sp. z .o.o. Kartę Aktualizacji 4/B/2/2014 wraz z raportami z konsultacji.

Raport z konsultacji dotyczącej Karty Aktualizacji 4/B/2/2014
[plik PDF 0.27 MB] Pobierz >

Projekt nowej karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że RWE Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.

Planowane zmiany dotyczą następujących rozdziałów części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi:
„H. Postępowanie reklamacyjne".

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji Nr 4/B/2/2014 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu.

Ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 10.12.2014 r. Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@rwe.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Formularz zgłoszenia uwag do karty nr 4/B/2/2014
[plik DOC 0.06 MB] Pobierz >
Projekt karty aktualizacji nr 4/B/2/2014
[plik PDF 3.53 MB] Pobierz >