Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 6/B/4/2015

Karta aktualizacji IRiESD nr 6/B/4/2015

Data dodania: 21.02.2016

Zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-8(10)/2015/2016/AKa1 z dnia 13 stycznia 2016 r. została zatwierdzona karta aktualizacji nr 6/B/4/2015 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie RWE Stoen Operator Sp. z o.o

Niniejsza karta aktualizacji wprowadza m.in. uregulowania umożliwiające wdrożenie w Polsce jednolitego modelu wymiany informacji i standardów komunikatów dla obszaru detalicznego rynku energii elektrycznej, poprzez uruchomienie Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej (CSWI).

Zgodnie z powyższą decyzją powyższa karta aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 lutego 2016 r.

Decyzja Prezesa URE nr DRR-4321-8(10)/2015/2016/AKa1
[plik PDF 0.23 MB] Pobierz >
Karta aktualizacji nr 6/B/4/2015
[plik PDF 2.42 MB] Pobierz >

Raport OSD z konsultacji treści karty aktualizacji nr 6/B/4/2015

Data dodania: 08.09.2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 września 2015 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez RWE Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta Aktualizacji nr 6/B/4/2015 wraz z raportem z konsultacji.

Raport z konsultacji dotyczącej Karty Aktualizacji nr 6/B/4/2015
[plik PDF 1.92 MB] Pobierz >

Projekty nowych kart aktualizacji IRiESD

Data dodania: 03.07.2015

Uprzejmie informujemy, że RWE Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator. Zmiany IRiESD wynikają z potrzeby wdrożenia w Polsce jednolitego modelu wymiany informacji i standardów komunikatów dla obszaru detalicznego rynku energii elektrycznej, poprzez uruchomienie Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej (CSWI). Uruchomienie CSWI ma także znaczenie ze względu na rosnącą skalę realizowanych przez OSD procesów w obszarze obsługi rynku detalicznego, takich jak np.: zmiany sprzedawcy, procesy anulowania przesłanych zgłoszeń umów sprzedaży przez sprzedawców i odbiorców, udostępnianie danych pomiarowych i rozliczeniowych, obsługa reklamacji, realizacja zgłaszanych przez sprzedawców wniosków o wstrzymanie dostarczania energii itd. CSWI obejmie procesy wymiany informacji pomiędzy operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD), sprzedawcami energii elektrycznej (sprzedawcy) oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie handlowe (POB).

Jednocześnie przedmiotowa karta zawiera zmiany wynikające z objęcia Generalną Umową Dystrybucji dla usługi kompleksowej również odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV o mocy umownej nie większej niż 40 kW, nie będącymi przedsiębiorstwem świadczącym usługi dystrybucji oraz wynikające z ujednolicenia procesów związanych m.in. z procedurami reklamacji i procedurami sprzedaży rezerwowej.
W tym celu, zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD nr 6/B/4/2015 (plik w formacie PDF).

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą Aktualizacji Nr 6/B/4/2015 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu. Ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 24.07.2015 r.

Dodatkowo informujemy, iż na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziału Energii Elektrycznej http://cswi.ptpiree.pl/o-cswi zamieszczone zostały nw. dokumenty:

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@rwe.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Usługi Dystrybucyjne
RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Ul. Piękna 46
00-672 Warszawa

RWE Stoen Operator, pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego, po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Formularz zgłoszenia uwag do karty nr 6/B/4/2015
[plik DOC 0.06 MB] Pobierz >
Decyzja Prezesa URE nr DRR-4321-8(10)/2015/2016/AKa1
[plik PDF 0.23 MB] Pobierz >
Projekt karty aktualizacji nr 6/B/4/2015
[plik PDF 0.98 MB] Pobierz >
Raport z konsultacji dotyczącej Karty Aktualizacji nr 6/B/4/2015
[plik PDF 1.92 MB] Pobierz >
Karta aktualizacji nr 6/B/4/2015
[plik PDF 2.42 MB] Pobierz >